Nikolai Kolupaev

 Lone Mountain Vet. Hospital
Carson City, NV 89706, US
 Veterinarian